Choose your language

login

Partners

Partner 13 - JURAJ DOBRILA UNIVERZITET U PULI

Juraj Dobrila Univerzitet u Puli osnovan je 11. oktobra 2006. i registrovan je u Privrednom Suda u Pazinu 21. decembra 2006., kao pravni naslednik Fakulteta za ekonomiju i turizam, Filozofskog fakulteta i Više škole za obrazovanje i obuku nastavnika "Dr. Mijo Mirković" u Puli. Univerzitet je organizovan kao integrisana struktura, segmentiran na odeljenja sa zajedničkim administrativnim i tehničkim uslugama, što omogućava efikasan i kvalitetan način ostvarivanja misije, ciljeva i strategije razvoja. Univerzitet se sastoji od Odeljenja / Fakulteta strukturisanih prema naučnoj klasifikaciji u oblasti (društvenih, humanističkih, umetničkih i bio-tehničkih nauka), te poljima (ekonomija, obrazovne nauke, lingvistika, istorija, muzika, biologija), čime je omogućena integracija nastave i naučnog istraživanja u celinu. Implementacija Bolonjskog procesa, usklađivanje nastavnih i ne-nastavnih metoda sa evropskim standardima i dovođenje studijskih programa u sklad sa ekonomskim potrebama društva su osnovni temelj jačanja kvaliteta  Juraj Dobrila Univerziteta. Juraj Dobrila Univerzitet u Puli je orijentisan ka razvoju i implementaciji projekata (Odelenje za međunarodnu saradnju i EU projekte, relevantan broj mladih naučnika iz različitih oblasti istraživanja). Kao javno telo koje deluje u oblasti nauke i visokog obrazovanja, ima jake kapacitete za razvoj obrazovnih programa i obuka koje mogu biti kreirane za različite ciljne grupe, uključujući MSP-a.

Address:

Zagrebačka 30, 52100 Pula, Croatia

Contact:

Sanja Blažević
sanja.blazevic@unipu.hr
Tel: 00385 52 377 032
Fax: 00385 52 377 013
www.unipu.hr